Stanovy ČSDP

STANOVY

  1. Název, účel a sídlo společnosti

Článek 1:
(1) Společnost nese název: Česká společnost pro dopravní právo
(2) Společnost je právnickou osobou, která je zapsána v registru spolků a občanských sdružení ministerstva vnitra.

Článek 2.:
(1) Účelem společnosti je podporovat rozvoj českého a mezinárodního dopravního práva v zájmu vědy, právní a podnikatelské praxe a všech subjektů zúčastněných na dopravě.
Sledovaný účel společnosti bude dosahován zejména prostřednictvím vědeckých aktivit a přednášek, podporou vědeckých prací z oblasti dopravního práva, cestou výměny názorů a zkušeností pedagogických pracovníků vysokých škol právnického zaměření a praktiků dopravního práva, zejména právníků a podnikatelů činných v této oblasti, v České republice a v zahraničí a zpracováváním odborných stanovisek vůči úřadům a zákonodárcům.
(2) Společnost neusiluje o hospodářský zisk. Možné prostředky mohou být používány pouze pro účely v souladu s těmito stanovami. Členové nedostávají žádné podíly na zisku a v jejich postavení jako členů také žádná zvláštní plnění z prostředků společnosti.

Článek 3:
(1) Sídlem společnosti je Severozápadní IV 439/4, 141 00 Praha 4 – IČO: 26529980
(2) Sídlo společnosti může být na základě rozhodnutí valné hromady přeloženo na jiné místo.
(3) Pokud se bude jevit účelným, může společnost na základě rozhodnutí valné hromady ustavovat odborné sekce a regionální pobočky společnosti.

  1. Členství

Článek 4:
(1) Členem společnosti mohou být fyzické a právnické osoby.
(2) O písemně předložené žádosti o přijetí rozhoduje předsednictvo.
(3) Členství ve společnosti vzniká schválením žádosti předsednictvem a zaplacením členského příspěvku.
(4) Předsednictvo může na návrh správního výboru jmenovat čestné členy.

Článek 5.:
(1) Každý člen se zavazuje k úhradě ročního členského příspěvku, jehož výše bude stanovena valnou hromadou.
(2) Čestní členové členské příspěvky neplatí.
(3) Členové společnosti jsou oprávněni uvádět své členství ve společnosti při svých vědeckých, pedagogických, publikačních, podnikatelských a jiných podobných aktivitách a je jim dovoleno za tímto účelem využívat logo společnosti.

Článek 6.:
(1) Zánik členství nastává v těchto případech:
1. písemným prohlášením člena o ukončení členství, které předkládá předsednictvu ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního roku, úmrtím člena, zánikem právnické osoby
2. vyloučením, o němž může být rozhodnuto předsednictvem pro neplacení členských příspěvků a pro jednání v rozporu se zájmy společnosti. Vyloučený člen může proti rozhodnutí o vyloučení podat odvolání, o němž rozhodne nejbližší valná hromada s konečnou platností.  

III. Orgány společnosti

Valná hromada členů:

Článek 7:
(1) Valná hromada se koná minimálně jednou ročně. Svolává ji předseda nebo v případě nepřítomnosti předsedy, tajemník ve lhůtě minimálně jednoho měsíce před jejím konáním a to písemně zveřejněním jednacího programu valné hromady. Zveřejnění jednacího programu se provede pozvánkami členům. Žádosti o doplnění jednacího programu je třeba podat písemně na adresu sídla společnosti ve lhůtě minimálně dva týdny před počátkem konání valné hromady. Na základě rozhodnutí předsednictva nebo na základě žádosti jedné pětiny členů se svolává mimořádná valná hromada.
(2) Valnou hromadu řídí pověřený člen předsednictva.
(3) Na valné hromadě má každý člen jeden hlas.
(4) Valná hromada volí a odvolává členy předsednictva. Valná hromada přijímá zprávu o činnosti společnosti, přezkoumává a schvaluje roční účetní uzávěrku a vyslovuje absolutorium předsednictvu, dále schvaluje stanovy a jejich změny. Rozhoduje o schválení rozpočtu, odvolání člena proti rozhodnutí předsednictva o jeho vyloučení, zrušení společnosti a o výši členských příspěvků.
(5) a) Valná hromada je usnášení schopná, účastní-li se jí alespoň nadpoloviční většina všech členů společnosti. Valná hromada přijímá svá rozhodnutí veřejným hlasováním prostou většinou zúčastněných členů. O tajném hlasování může být rozhodnuto prostou většinou přítomných členů, pokud to navrhne některý člen. Při rovnosti hlasů platí návrh za zamítnutý. Dvoutřetinové většiny odevzdaných hlasů je třeba v následujících případech: usnesení o zrušení společnosti, rozhodování o schválení rozpočtu a roční uzávěrky, schvalování výše příspěvků a zápisného a při změně stanov společnosti.
b) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolává předsednictvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program a pořad jednání a je schopna usnášení, je-li přítomen jakýkoliv počet členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů.
(6) Rozhodnutí valné hromady se zapisují do protokolu, který podepisuje předseda valné hromady a jeden člen předsednictva. 

Předsednictvo:

Článek 8:
(1) Předsednictvo je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti v období mezi valnými hromadami. Předsednictvo je pětičlenné a skládá se z předsedy, tajemníka a dalších tří členů. K právním úkonům jménem společnosti jsou oprávněni předseda a tajemník, a to každý samostatně. Členové předsednictva se volí na čtyři roky. Předsednictvo zůstává ve své funkci do zvolení nového předsednictva.
(2) Předsednictvo rozhoduje prostou většinou.
(3) Předsednictvo se schází na návrh předsedy nebo dvou členů předsednictva tak často, jak to vyžadují zájmy a účel společnosti.

  1. Zásady hospodaření společnosti

Článek 9:
K hospodářskému zajištění cílů společnosti slouží:
(1) členské příspěvky a zápisné
(2) příjmy z jiných činností společnosti
(3) dary a dědictví

Článek 10:
Za hospodaření společnosti odpovídá předsednictvo.

  1. Závěrečná ustanovení

Článek 11:
Pokud tyto stanovy neurčují jinak, platí pro jednání společnosti a jejích orgánů příslušná ustanovení občanského zákoníku.